Thanh tra Sở An toàn thực phẩm TP.HCM chưa có quyền xử phạt hành chính

Thanh tra Sở An toàn thực phẩm TP.HCM chưa có quyền xử phạt hành chính