Làm Sổ đỏ cho đất sử dụng từ trước 1993 thế nào?

 1. Đất từ trước năm 1993 có được cấp Sổ đỏ không?

Đất sử dụng từ trước năm 1993 được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ) nếu đất này đáp ứng điều kiện, giấy tờ theo quy định pháp luật. Trong mỗi trường hợp khác nhau, pháp luật quy định về điều kiện cấp Sổ đỏ cũng khác nhau. Cụ thể:

* Trường hợp đất có các giấy tờ về quyền sử dụng đất:

Theo khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai 2013, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định từ trước năm 1993 mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:

 • Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15/10/1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15/10/1993;
 • Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15/10/1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15/10/1993;
 • Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15/10/1993 theo quy định của Chính phủ.

* Trường hợp đất không có các giấy tờ về quyền sử dụng đất:

Với trường hợp này, tại khoản 2 Điều 101 Luật Đất đai 2013 uy định như sau:

Điều 101. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

 1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Theo đó, đất sử dụng từ trước 1993 không có giấy tờ về quyền sử dụng đất nhưng vẫn được xem xét cấp Sổ đỏ nếu:

 • Sử dụng đất ổn định;
 • Không vi phạm pháp luật về đất đai;
 • Được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn.

Như vậy, để cấp Sổ đỏ cho đất sử dụng từ trước 1993 cần đáp ứng các điều kiện nêu trên.

 1. Làm Sổ đỏ cho đất trước 1993 không giấy tờ có phải đóng tiền sử dụng đất?

Đất sử dụng ổn định trước ngày 15/10/1993 khi được cấp Sổ đỏ có thể không phải nộp tiền sử dụng đất, tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể:

* Không vi phạm pháp luật đất đai:

Theo khoản 1 Điều 6 Nghị định 45/2014/NĐ-CP, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác từ trước ngày 15/10/1993 thì tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất không có một trong các hành vi vi phạm như lấn, chiếm,… nếu được cấp Giấy chứng nhận thì thu tiền sử dụng đất như sau:

– Đối với đất có nhà ở:

 • Không phải nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích trong hạn mức công nhận đất ở.
 • Diện tích vượt hạn mức công nhận đất ở (nếu có): Nộp bằng 50% tiền sử dụng đất theo giá đất cụ thể tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất.

– Đối với đất có công trình xây dựng không phải là nhà ở:

Nếu được cấp Sổ đỏ cho đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp như hình thức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng lâu dài thì không phải nộp tiền sử dụng đất.

* Có vi phạm pháp luật đất đai

Căn cứ khoản 2 Điều 6 Nghị định 45/2014/NĐ-CP, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để ở mà tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất đã có một trong các hành vi vi phạm nhưng nay nếu được cấp Sổ đỏ cho đất ở thì:

 • Nộp 50% tiền sử dụng đất theo giá đất quy định tại Bảng giá đất đối với diện tích trong hạn mức công nhận đất ở.
 • Nộp 100% tiền sử dụng đất theo giá đất cụ thể tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích vượt hạn mức công nhận đất ở.
 1. Làm Sổ đỏ cho đất sử dụng trước 1993 cần giấy tờ gì?

Khi làm Sổ đỏ cho đất sử dụng trước 1993 cần có đầy đủ các giấy tờ sau:

– Đơn đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

– Giấy tờ chứng minh nơi ở, giấy tờ tùy thân;

– Văn bản ủy quyền (nếu có);

– Giấy tờ chứng minh hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nếu có);

– Văn bản, giấy tờ xác nhận đã đăng ký quyền sử dụng đất (nếu có);

– Văn bản thể hiện việc chuyển quyền sử dụng đất (nếu có)

Trong đó, giấy tờ theo Điều 100 Luật Đất đai 2013, Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, khoản 16, 17 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, căn cứ để xác định đất thuộc trường hợp không phải đóng tiền sử dụng đất gồm:

– Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15/10/1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước 15/10/1993;

– Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước 15/10/1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15/10/1993;

– Các loại giấy tờ khác được xác lập trước 15/10/1993theo quy định của Chính phủ như: Sổ mục kê đất, sổ kiến điền; Bản tổng hợp các trường hợp sử dụng đất hợp pháp do Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Hội đồng đăng ký ruộng đất cấp xã hoặc cơ quan quản lý đất đai cấp huyện, cấp tỉnh lập…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *