Đơn Khởi Kiện Vụ Án Hành Chính

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

____________________

……, ngày….. tháng …… năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

Kính gửi: Toà án nhân dân …………………

Họ và tên người khởi kiện……………………………………….

Địa chỉ  ……………………………………………………………….

Họ tên, chức vụ người đại diện của người khởi kiện (nếu có) ………….

Họ và tên người có quyền và lợi ích được bảo vệ (nếu có)(……………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………..

Họ và tên người bị kiện: : …………………………………………………………..

Địa chỉ :…………………………………………………………………………………….

– Họ và tên người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có)(:………….

Địa chỉ  ……………………………………………………………………………….

Nội dung khởi kiện:

– Nêu tóm tắt nội dung quyết định hành chính hay tóm tắt diễn biến của hành vi hành chính hay quyết định kỷ

luật buộc thôi việc cán bộ – công chức, …;

– Nêu ngày tháng năm biết được hay nhận được quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính mà người khởi

kiện cho là trái pháp luật.

– Nội dung quyết định giải quyết khiếu nại (nếu có);

– Kèm theo những văn bản quy phạm pháp luật (nếu có);

– Các yêu cầu đề nghị án xem xét, giải quyết.

– Cam đoan về việc không đồng thời khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

Người khởi kiện

 (Ký tên, ghi rõ họ và tên)

 

Tải mẫu tại đây: MẪU ĐƠN KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *