Biên Bản Thanh Lý Hợp Đồng Xây Dựng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-

 

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

Số: …/TLHĐ

Căn cứ vào Bộ luật dân sự 2015;

Căn cứ vào Luật xây dựng 2014;

Căn cứ vào Hợp đồng xây dựng số: ………..  ký ngày ………..giữa bên giao thầu ……………… bên nhận thầu ……………

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm 2023 , tại ………. ,

 

Chúng tôi gồm các bên như sau:

BÊN A (Bên giao thầu) bà:

Căn cước công dân số ……………. cấp ngày …../…../…… cấp tại Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH;

Số điện thoại: 0932828189;

Thường trú: …………………..

 

BÊN B (Bên nhận thầu):

MST : …………… Trụ sở chính : ………………………….

Ông : ……….. Chức vụ : Giám đốc công ty

Đại diện : ……………. Chức vụ : Đội trưởng thi công

Căn cước công dân số:…..………………………………..Cấp ngày…./…./…..

Cấp tại Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH;

Địa chỉ thường trú : ………………………………….……………………

Số điện thoại: ……………………………

Hai bên thống nhất ký biên bản thanh lý Hợp đồng số:……….ký ngày…………. với nội dung sau:………..

 

ĐIỀU 1: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Hai bên thỏa thuận và thống nhất thanh lý Hợp đồng xây dựng số: ……….. ký ngày ………… giữa hai bên do nội dung công việc theo Điều 1 của Hợp đồng này đã hoàn thành.

Hợp đồng nêu trên và các phụ lục kèm theo hợp đồng này chấm dứt hiệu lực kể từ thời điểm các bên ký biên bản thanh lý này.

ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ CỦA HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Các bên có nghĩa vụ hoàn tất các công việc còn lại sau đây:

– Bên A thanh toán cho bên B số tiền còn lại theo hợp đồng như sau:

Giá trị hợp đồng trước thuế:

Thuế VAT

Giá trị hợp đồng sau thuế

– Phương thức thanh toán: Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B khoản tiền trên ……….

ĐIỀU 3:

Bên A đồng ý thanh toán toàn bộ số tiền trên cho Bên B theo như quy định tại Điều 2 của Biên bản này.

Hai bên thống nhất thanh lý Hợp đồng …………. số: …/…/…/200. ký ngày …/…./….  giữa ………… và ………..

Biên bản thanh lý này được lập thành 02 bản mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

 

 

ĐẠI DIỆN BÊN A

 

 

ĐẠI DIỆN BÊN B

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *