Mẫu Trích Lục Bản Đồ Địa Chính

Trích lục bản đồ địa chính, trích lục bản chính đo địa chính sẽ gồm có những thông tin gì?

Căn cứ vào Phụ lục số 13 ban hành kèm theo Thông tư 25/2014/TT-BTNMT quy định về mẫu trích lục bản đồ địa chính, trích lục bản trích đồ địa chính.

 

Theo đó, mẫu trích lục bản đồ địa chính sẽ có những thông tin như sau:

– Số thứ tự thửa đất, tờ bản đồ số

– Diện tích thửa đất

– Mục đích sử dụng đất

– Tên và địa chỉ thường trú của người sử dụng đất

– Các thay đổi của thửa đất so với giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất

– Bản vẽ thửa đất gồm có sơ đồ thửa đất, chiều dài cạnh thửa

Như vậy, trích lục bản đồ địa chính là một hình thức cung cấp, xác thực thông tin thửa đất.

*** DƯỚI ĐÂY LÀ ĐƠN XIN TRÍCH LỤC HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do_ Hạnh phúc

ĐƠN XIN TRÍCH LỤC – SAO LỤC HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH

………….., ngày …… tháng …… năm 201..

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân phường ……………………………………

Tôi tên:…………………………………….. Sinh năm:………………

CMND:……………. Cấp ngày:……………… Nơi cấp:…………………

HKTT:……………………………………………………………………………….

Là chủ sử dụng đất tại:………………………………………………………………

Diện tích:………….m2 Tờ bản đồ số:……………. Thửa số:………………..

Giấy tờ gốc liên quan quyền sử dụng đất:……………………………………………

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

Lý do xin sao lục (do mất, thất lạc, rách…):…………………………………………

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

Mục đích xin sao lục (để làm gì, làm loại thủ tục, hồ sơ gì?):………………………

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

Tài liệu xin sao lục gồm (loại tài liệu, số lượng xin trích lục):………………………

……………………………………………………………………………………….

Đề nghị……………………………………………………………………cho phép tôi được sao lục hồ sơ đất đai để sử dụng vào mục đích nêu trên.

Tôi xin cam đoan hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng hồ sơ này không đúng lý do nêu trên./.

 

Ngày…..tháng…..năm 20….

NGƯỜI LÀM ĐƠN

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *