Đơn Phản Tố

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

———————-

………, ngày … tháng …. năm ….

ĐƠN PHẢN TỐ

 

Kính gửi: Tòa án Nhân dân ………………………………….

 

NGƯỜI PHẢN TỐ:

– Họ và tên: …………………………………………

– Sinh năm: …………………..

– CCCD số: ………………………………….

– Địa chỉ thường trú: ……………………………….

Tôi là bị đơn trong vụ án “Tranh chấp đất đai” theo thông báo thụ lý vụ án số: ……………….. ngày …./…../……… của Tòa án nhân dân …………………

 

NGƯỜI BỊ PHẢN TỐ:

– Họ tên: ……………………………………………..

– Sinh năm: ………………………

– Địa chỉ thường trú: …………………………………

Là nguyên đơn trong vụ án “Tranh chấp đát đai” theo thông báo thụ lý vụ án số: ……………….  ngày ………………..  của Tòa án nhân dân ………………..

Nội dung phản tố:

(Trình bày ngắn gọn và cụ thể nội dung yêu cầu phản tố)

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

 

Nay bằng đơn phản tố này, tôi yêu cầu Tòa án xem xét giải quyết cho tôi yêu cầu sau:

(Trình bày cụ thể và rõ ràng các yêu cầu phản tố)

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….……………………………………

Kính mong quý Tòa án xem xét giải quyết nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho tôi

Trân trọng cảm ơn!

 

Tài liệu kèm theo (nếu có)                                                       Người làm đơn

                                                                                             (ký, ghi rõ họ và tên)

 

 

Tải mẫu tại đây: MẪU ĐƠN PHẢN TỐ ĐẤT ĐAI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *