Đơn Kháng Cáo Vụ Án Hình Sự

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                          ……, ngày….. tháng …… năm……

ĐƠN KHÁNG CÁO

 

Kính gửi: Tòa án nhân dân: ………………………………………

Người kháng cáo:………………………………………………….

Địa chỉ:…………………………………………………………….

Số điện thoại:…………………………/Fax:………………………

Địa chỉ thư điện tử…………………………………………………(nếu có)

Là:…………………………………………………………………

Kháng cáo:…………………………………………………………

Lý do của việc kháng cáo:…………………………………………

Yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết những việc sau đây:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Những tài liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo đơn kháng cáo gồm có:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Người kháng cáo

(Ký và ghi rõ họ tên)

Link tải mẫu đơn: ĐƠN KHÁNG CÁO VỤ ÁN HÌNH SỰ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *