Mẫu Đơn Thuận Tình Ly Hôn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…., ngày ….. tháng …. năm …

ĐƠN YÊU CẦU GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

(V/v: Công nhận thuận tình ly hôn và thỏa thuận về con cái, tài sản)

Kính gửi: Tòa án nhân dân …

Họ tên người yêu cầu:

1. Tên chồng: ….. Sinh năm: ……

Địa chỉ:……

Số điện thoại: …(nếu có); số fax: …….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …. (nếu có)

2. Tên vợ: ….. Sinh năm: ……

Địa chỉ…….

Số điện thoại: ……(nếu có); số fax: ….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …… (nếu có)

Chúng tôi xin trình bày với Tòa án nhân dân….. việc như sau:

1. Những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết:

– Về quan hệ hôn nhân: ……

– Về con chung:…….

– Về tài sản chung: …….

– Về công nợ:……

2. Lý do, mục đích yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề nêu trên: …….

3. Căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề nêu trên:…..

4. Tên và địa chỉ của những người có liên quan đến những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết:…

5. Thông tin khác:………

Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn gồm có:

  1. Chứng minh nhân dân (bản chứng thực)
  2. Sổ hộ khẩu (Bản chứng thực)
  3. Giấy khai sinh (Bản chứng thực)
  4. Đăng ký kết hôn
  5. Một số giấy tờ khác có liên quan

Tôi cam kết những lời khai trong đơn là hoàn toàn đúng sự thực.

NGƯỜI YÊU CẦU

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *