Giấy Cam Kết

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-o0o——-

GIẤY CAM KẾT

Kính gửi:  …………………………………………………………………………………….

Tên tôi là:…………..…………..…………………………………………………………….

Ngày tháng năm sinh: ……………..………… Giới tính: ……………..……………..

Quê quán: ………………………..…………………………………………………….

Địa chỉ thường trú:………………….………………………………………………..

Số Căn Cước Công Dân:……………. ……..Ngày cấp: …………………… ………….

Nơi cấp:  Cục trưởng cục cảnh sát Quản Lý Hành Chính về Trật Tự Xã Hội

Nơi làm việc:…………………………….. ……………….Chức vụ:………………………….

Điện thoại liên hệ: …………………………………………..………….……….

Tôi cam kết các nội dung sau đây:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Nếu vi phạm những điều cam kết trên, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

…….., ngày …… tháng …… năm……….

Người cam kết

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *