Đơn Xin Xác Nhận Đồng Sở Hữu Đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………, ngày … tháng … năm …

ĐƠN XIN XÁC NHẬN

(V/v: Đồng sở hữu đất của các chủ thể sử dụng đất)

Hôm nay, ngày … tháng … năm …., tại …………………………………. Chúng tôi bao gồm các bên sau đây:

Bên thứ nhất (sau đây còn gọi là bên A):

– Ông (Bà)…………., sinh năm…..,

– Chứng minh nhân dân số………do ………..cấp ngày …./…../….., đăng ký hộ khẩu thường trú tại:………………………………

Bên thứ hai (sau đây còn gọi là bên B):

– Ông (Bà)…………., sinh năm…..,

– Chứng minh nhân dân số………do ………..cấp ngày …./…../….., đăng ký hộ khẩu thường trú tại:………………

Chúng tôi là đồng sở hữu khối tài sản là quyền sở hữu/ sử dụng toàn bộ ngôi nhà và thửa đất tại:

– Thửa đất số……………….. Tờ bản đồ số……………………..

– Địa chỉ:………………………………………. – theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” số………..;

– Số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:………. Do…….cấp ngày…../…../…..; Chi tiết về tài sản được thể hiện cụ thể trong……………..nêu trên.

Chúng tôi tự nguyện lập văn bản thỏa thuận này theo những nội dung cụ thể dưới đây:………

(nêu rõ nội dung các bên thỏa thuận trong văn bản thỏa thuận, chẳng hạn như thỏa thuận phân chia quyền và nghĩa vụ, lời cam đoan của các bên….)

BÊN A

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Công chứng viên

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *