Biên Bản Hòa Giải Không Thành Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai

ỦY BAN NHÂN DÂN

…………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

….., ngày … tháng …. năm …

 

BIÊN BẢN HÒA GIẢI KHÔNG THÀNH

(V/v giải quyết tranh chấp đất đai giữa ….. và ….)

Hồi … giờ … phút ngày …. tháng … năm ……..

Tại: Trụ sở Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn …..

Tiến hành cuộc họp hòa giải tranh chấp đất đai.

Thành phần gồm có:

Những người tiến hành hòa giải:

– Ông (Bà) ……………… Chủ tịch UBND ………, chủ trì cuộc họp.

– Ông (Bà) ………………… – Thư ký ghi biên bản.

– Ông (Bà)  ……………… – Cán bộ tư pháp xã

– Ông (Bà) ………………… – Cán bộ địa chính xã.

– Ông (Bà) ……………..…… – Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tổ quốc.

– Ông (Bà) ……………………… – Công an ………..

– Ông (Bà) …………………… – Văn hóa Thông tin …….

– Ông (Bà) ……………… – Hội Phụ nữ ……………….

– Ông (Bà) ………………..… – Hội Nông dân ……………………

– Ông (Bà) ……………..……… – Hội Cựu chiến binh …………….

– Ông (Bà)………………………..………… – Hội Nông dân ……….

– Ông (Bà) …………………. – Trưởng Thôn …………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Các bên tranh chấp:

Ông (Bà) :…………………….…………………………

Địa chỉ : …………………………………………………

Ông (Bà) :…………………………..……………………

Địa chỉ :…………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………

Nội dung buổi hòa giải (Diễn biến cuộc họp và ý kiến các bên):

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………

Kết luận :……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………

Biên bản cuộc họp kết thúc hồi……….giờ………phút cùng ngày, được lập thành 03 bản, gửi 02 bên tranh chấp, mỗi bên 01 bản, UBND xã, phường, thị trấn ……………………….01 bản và được các bên nhất trí cùng ký tên dưới đây.

ỦY BAN MTTQ

 

THƯ KÝ CUỘC HỌP

 

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP

TM. UBND……………………

 

 

 

CB ĐỊA CHÍNH CB TƯ PHÁP

TRƯỞNG THÔN

 

 

 

CÁC BÊN TRANH CHẤP:…………..

 

CÁC THÀNH PHẦN KHÁC:…………………..

 

Tải mẫu tại đây: BIÊN BẢN HÒA GIẢI KHÔNG THÀNH ĐẤT ĐAI

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *