Bản Cam Đoan Làm Lại Giấy Khai Sinh Mới Nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

BẢN CAM ĐOAN

 

Kính gửi : ……………………………………………………….

 

Họ, chữ đệm, tên:……………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………….

Nơi cư trú :…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Giấy tờ tùy thân : ……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

Tôi xin cam đoan nội dung sau đây:……………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Để thực hiện thủ tục: Làm lại giấy khai sinh

Tại :………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã cam đoan nêu trên.

Làm tại ………………., ngày .. tháng  năm ………….

                                                                            Người cam đoan

                                                                           (ký và ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

Cách viết bản cam đoan làm lại giấy khai sinh

Mục kính gửi: Ghi tên cơ quan giải quyết việc làm lại giấy khai sinh; nếu là Ủy ban nhân dân cấp xã thì ghi đủ 03 cấp hành chính (tỉnh, huyện, xã); nếu là Cơ quan đại diện thì ghi rõ tên cơ quan đại diện và tên nước có trụ sở Cơ quan đại diện.

Mục thông tin cá nhân: Người viết bản cam đoan cần ghi đầy đủ Họ và tên; ngày tháng năm sinh của mình

Nơi cư trú: Ghi theo nơi đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang nơi sinh sống.

Giấy tờ tùy thân: Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân; hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế

Nội dung cam đoan: Cam đoan làm lại giấy khai sinh, mọi thông tin là hoàn toàn chính xác

Tại: Ghi tên cơ quan giải quyết việc làm lại giấy khai sinh

Cuối cùng là ký và ghi rõ họ tên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *