Đơn Xin Chuyển Mục Đích Sử Dụng Đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       …, ngày….. tháng …..năm ….

 

ĐƠN XIN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

 

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân 1 ……………….

 1. Người xin chuyển mục đích sử dụng đất 2…………..
 2. 2. Địa chỉ/trụ sở chính:……………………………………………………………………………………
 3. Địa chỉ liên hệ:…………………………………………………………………………………….
 4. Địa điểm khu đất:……………………………………………………………………………………….
 5. Diện tích (m2):……………………………………………………………………………………………
 6. Để sử dụng vào mục đích:3………………………………………………………………………….
 7. Thời hạn sử dụng:……………………………………………….…………………..
 8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;

Các cam kết khác (nếu có)……………………………………………………………………………….

Người làm đơn

Ký, ghi rõ họ tên

 

 

Hướng dẫn ghi thông tin đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất

 1. Ghi rõ tên UBND cấp có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cụ thể:

– Hộ gia đình, cá nhân có yêu cầu xin chuyển mục đích sử dụng đất thì ghi là UBND cấp huyện nơi có đất,

– Tổ chức có yêu cầu xin chuyển mục đích sử dụng đất thì ghi là UBND cấp tỉnh nơi có đất.

 1. Ghi rõ họ, tên cá nhân xin sử dụng đất/cá nhân đại diện cho hộ gia đình/cá nhân đại diện cho tổ chức; ghi thông tin về cá nhân (số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu…); ghi thông tin về tổ chức (Quyết định thành lập cơ quan, tổ chức sự nghiệp/văn bản công nhận tổ chức tôn giáo/đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp/tổ chức kinh tế…).
 2. Ghi mục đích sử dụng đất sau khi được phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *