Định danh nhà đất tránh chồng chéo gây phiền hà cho dân

Bộ Xây dựng đang đề xuất định danh nhà đất theo người sử dụng, nhưng