Tin vui cho hàng triệu người sử dụng đất, thêm 7 đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất

Tin vui cho hàng triệu người sử dụng đất, thêm 7 đối tượng được miễn,